POKATO.PL

Regulamin Pokato

Informacje podstawowe:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez GRUPA WEB Sp. z o.o. w Serwisie przez Użytkowników.
 2. Pokato.pl to serwis ogłoszeniowy, który umożliwia skojarzenie strony sprzedającej i kupującej (przedmioty), usługodawcy i usługobiorcy (usługi) oraz pracodawcy i potencjalnego pracownika (praca), a także umożliwia kontakt pomiędzy Użytkownikami, w szczególności w celu wymiany Ogłoszeń czy informacji. Celem Serwisu jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji sprzedaży (oraz innych transakcji związanych z Ogłoszeniem), poprzez zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie i umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami.

I. Słownik pojęć:

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
 1. Operator – GRUPA WEB Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-823) przy ul. Piekary 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505438, NIP: 7811894880, Regon: 302700063, e-mail: pomoc@pokato.pl ;
 2. Serwis – niniejszy serwis internetowy (dostępny pod adresem: www.pokato.pl), prowadzony przez Operatora, który umożliwia skojarzenie strony sprzedającej i kupującej (przedmioty), usługodawcy i usługobiorcy (usługi) oraz pracodawcy i potencjalnego pracownika (praca);
 3. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika i zamieszczone w Serwisie ogłoszenie dotyczące oferty sprzedaży, darowizny, zamiany, pracy, oferowanych usług, itp. czy też ogłoszenie chęci zakupu (poszukiwania przedmiotu, usługi lub pracy), które jest zgodne z Regulaminem;
 4. Towar — rzecz lub usługa oferowana w Serwisie, która jest zgodna z Regulaminem;
 5. Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z tym zastrzeżeniem, że wszelkie jej działania muszą odbywać się za zgodą jej opiekuna prawnego, a które to osoby powyżej utworzyły Konto lub aktywowały Ogłoszenie lub chcą wysłać zapytanie dotyczące Ogłoszenia - zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
 6. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail (względnie za pomocą konta na serwisie Google, Facebook, Twitter), część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może na Serwisie umieszczać, edytować, usuwać, itd. Ogłoszenia, a także za pomocą której Użytkownik może prowadzić korespondencję z innymi Użytkownikami Serwisu;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
 8. Cennik — zestawienie opłat ustalanych przez Operatora za dodatkowe usługi świadczone w ramach Serwisu, a które to zestawienie opłat wskazane jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

II. Korzystanie z Serwisu:

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na warunki określone w Regulaminie. Operator może zablokować Użytkownikowi konto i korzystanie z Serwisu, a także usunąć Ogłoszenie (lub zdjęcia/pliki graficzne z Ogłoszenia), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa lub Operator poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika.
 2. Operator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych - zabronione jest rejestrowanie kont na dane osób postronnych oraz dane fikcyjne. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za czynności dokonywane w związku z Ogłoszeniem i w ramach Ogłoszenia.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń.
 4. Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, treść ogłoszenia powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawem, nie powinna naruszać praw Operatora oraz osób trzecich, w szczególności treść Ogłoszenia nie powinna naruszać praw autorskich. 
 5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru i określać co konkretnie wchodzi w skład Towaru.
 6. Treść Ogłoszenia powinna dokładnie opisywać Towar i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników co do takich atrybutów Towaru jak: parametry, stan, jakość, marka, producent, pochodzenie, itd. Powyższe zasady dotyczą także samego tytułu Ogłoszenia.
 7. Konkretny Towar może być przedmiotem wyłącznie jednego Ogłoszenia – niedopuszczalne jest wystawianie tego samego Towaru w tym samym czasie na różnych Ogłoszeniach. W sytuacji gdy Użytkownik posiada większą ilość sztuk konkretnego Towaru i chce aby przedmiotem Ogłoszenia była większa ilość sztuk tego Towaru to musi oznaczyć to w treści Ogłoszenia. Przedmiotem jednego Ogłoszenia jest wtedy większa ilość sztuk, przy czym wskazana cena dotyczy jednej sztuki Towaru. Zabronione jest wystawianie tego samego, konkretnego Towaru w różnych Ogłoszeniach.
 8. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych pomiędzy Użytkownikami. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami. Operator nie ponosi tym samym odpowiedzialności za jakość, pochodzenie, dostawę, odebranie, zapłatę lub przydatność oferowanych rzeczy.
 9. Użytkownik nie może rozsyłać lub umieszczać w Serwisie informacji handlowej (zakazu spamu).
 10. Zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy Serwisu podlegają ochronie prawnej i stanowią prawa autorskie Operatora.

III. Rejestracja w Serwisie:

 1. Rejestracja w serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail, względnie aktywnego konta na serwisie Google, Facebook, Twitter oraz ustanowienia indywidualnego hasła do konta.
 2. Za rejestrację konta oraz używanie konta w Serwisie nie są pobierane opłaty.
 3. Rejestracja w Serwisie możliwa jest w następujący sposób:
  1. poprzez formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie;
  2. podczas dodawania Ogłoszenia bez wcześniejszej rejestracji w Serwisie.
 4. Konto Użytkownika w Serwisie jest aktywne dopiero po potwierdzeniu dostępu do konta e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika.
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto może jedynie osoba, która jest uprawniona do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
 6. Użytkownik może posiadać i korzystać wyłącznie z jednego Konta w Serwisie.
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 8. Pełna funkcjonalność Serwisu jest dostępna dopiero po pełnej aktywacji konta i ustanowieniu indywidualnego hasła do konta. Po wysłaniu zapytania Operator będzie rejestrować adres e-mail, na podstawie którego utworzone zostanie tzw. konto techniczne - na 30 dni. Przy każdej interakcji w Serwisie (np. wysłaniu zapytania do Ogłoszenia) ważność konta technicznego będzie przedłużana o 30 dni – celem przekazania odpowiedzi na zapytanie do osoby zainteresowanej Ogłoszeniem.
 9. Użytkownik może w każdym momencie zgłosić chęć usunięcia konta, którą Operator realizuje w ciągu 30 dni od zgłoszenia.
 10. Użytkownik może także poprosić o dane, które Operator zbiera na temat jego aktywności. Prośba ta jest realizowana w ciągu 30 dni od zgłoszenia.

IV. Zamieszczanie i edytowanie Ogłoszeń:

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem poniższych postanowień i pozostałych postanowień Regulaminu.
 2. Ogłoszenie może być zamieszczone poprzez jeden z następujących sposobów:
  1. dla zarejestrowanych Użytkowników: dodanie Ogłoszenia wymaga wypełnienia formularza dodawania Ogłoszenia i wprowadzenia wszystkich obowiązkowych pól;
  2. dla niezarejestrowanych Użytkowników (tj. dla Użytkowników bez Konta w Serwisie): w trakcie wypełniania formularza dodawania Ogłoszenia Użytkownik otrzyma możliwość wpisania adresu e-mail, natomiast zanim Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie, Użytkownik będzie miał obowiązek:
   1. zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności, a także inne zgody wymagane przepisami prawa oraz przez Serwis;
   2. potwierdzić adres e-mail po otrzymaniu maila z linkiem (odnośnikiem) aktywującym Ogłoszenie.
  3. Po mailowym potwierdzeniu Ogłoszenia, zostanie utworzone Konto Użytkownika, którego loginem będzie adres e-mail podany przy dodawaniu Ogłoszenia. Link (odnośnik) przekierowujący do strony internetowej, na której Użytkownik będzie mógł ustawić nowe hasło, zostanie przesłany do Użytkownika w kolejnym mailu.
 3. Ogłoszenie powinno być w języku polskim. Jednakże treść Ogłoszenia może być także w innym języku – pod warunkiem, iż w pierwszej kolejności treść Ogłoszenia będzie w języku polskim. Operator nie ponosi odpowiedzialności za tłumaczenia ogłoszeń dokonywane przez Użytkownika.
 4. Dodanie ogłoszenia do Serwisu jest bezpłatne i następuje w chwili wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza dodawania ogłoszenia i zatwierdzenia publikacji w Serwisie oraz po zaakceptowaniu Regulaminu oraz wszystkich zgód wymaganych przez Serwis. W każdej chwili emisji Ogłoszenia Użytkownik może dokonywać w nim edycji treści, jednakże poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii. W każdej chwili emisji Ogłoszenia Użytkownik może usunąć Ogłoszenie lub przedłużyć jego publikację. Aktywacja lub promowanie Ogłoszenia następuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu jednej godziny.
 5. Użytkownik nie może umieszczać Ogłoszeń z Towarami wymienionymi jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 6. Naruszenie Regulaminu stanowi, w szczególności m.in. manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, stosowanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wprowadzanie w błąd, naruszanie dobrych obyczajów i zwyczajów, naruszanie przepisów prawa (w tym prawa autorskiego, praw pokrewnych, praw do wizerunków oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej), szkodzenie dobremu imieniu lub renomie Operatora oraz promowanie i reklamowanie innych serwisów internetowych, w szczególności serwisów ogłoszeniowych i aukcyjnych.
 7. Opis (treść) Ogłoszenia oraz Tytuł Ogłoszenia powinien być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, nie może wprowadzać w błąd, nie może zawierać numerów telefonów ani adresów e-mail oraz odnośników do stron internetowych.
 8. Treść Ogłoszenia musi być powiązana z przedmiotem Ogłoszenia, dotyczyć rzeczywistego Towaru a Użytkownik oświadcza, że jest autorem tekstu. Treść Ogłoszenia nie powinna nikogo obrażać, zniesławiać, ani być niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Ogłoszeniodawca nie powinien też wykorzystywać znaków towarowych, wodnych, itd., do których nie ma prawa.
 9. Zdjęcia nie mogą wprowadzać w błąd, muszą być ściśle związane z przedmiotem Ogłoszenia i być rzeczywistym zdjęciem Towaru. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń oraz zdjęć o charakterze erotycznym (szczególnie dotyczy to kategorii „Towarzyskie”).
 10. Każde zdjęcie zostanie opatrzone znakiem wodnym Serwisu, zabezpieczającym zdjęcie przed kopiowaniem. Zdjęcia nie powinny zawierać logo innych serwisów internetowych, w szczególności serwisów ogłoszeniowych, numerów telefonu, innych adresów www, adresów e-mail ani innych elementów, nałożonych na zdjęcie (ramki, logotypy, wyróżniki).
 11. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie reklam na stronie Ogłoszenia.
 12. Użytkownik w treści Ogłoszenia może zamieścić link (odnośnik) do filmu zamieszczonego w serwisie Youtube, a który to film związany jest bezpośrednio lub pośrednio z Produktem będącym przedmiotem Ogłoszenia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za linki (odnośniki) ujęte w treści Ogłoszenia.
 13. Ogłoszenie wraz ze zdjęciem może być promowane przez Użytkownika w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.
 14. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po dokonanej sprzedaży lub po wygaśnięciu oferty z innych względów. Operator może usunąć Ogłoszenie w przypadku gdy Użytkownik – autor Ogłoszenia jest nieaktywny przez przynajmniej 60 dni.

V. Wysyłanie zapytań

 1. Wysyłanie zapytań do Użytkowników będzie możliwe zarówno dla Użytkowników zalogowanych (zarejestrowanych) jak i niezalogowanych (niezarejestrowanych) w Serwisie. W przypadku Użytkowników niezalogowanych obowiązują warunki przechowywania adresu e-mail na czas 30 dni, które są opisane w pkt IV. niniejszego Regulaminu (tzw. „konto techniczne”).
 2. Użytkownik niezarejestrowany otrzyma treść odpowiedzi w formie wiadomości e-mail. Ponadto Użytkownik niezarejestrowany powinien także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przekazania zapytania do Użytkownika (w specjalnym formularzu będzie mógł podać imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu). Wysłanie wiadomości do Użytkowników będzie możliwe dopiero po wyrażeniu ww. zgody, a także po zaakceptowaniu Regulaminu i polityki prywatności.
 3. Wiadomości dla zarejestrowanych Użytkowników będę wyświetlane w oknie czatu na stronie Serwisu (w zakładce „Moje konto”).
 4. W oknie czatu (oknie rozmowy) pomiędzy Użytkownikami nie będzie wyświetlany pełen adres e-mail Użytkownika, który przesyła zapytanie do Ogłoszenia. Wyświetlana będzie tylko część adresu e-mail Użytkownika, a pozostała część będzie ukryta (wypełniona gwiazdkami).

VI. Promowanie Ogłoszeń i rodzaje promowań:

 1. Serwis umożliwia odpłatne promowanie ogłoszeń.
 2. Ceny usług promowania zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Poszczególne ceny promowania są wyświetlane także podczas procesu promowania Ogłoszenia.
 4. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Za każdą dokonaną płatność Użytkownik może wygenerować fakturę po zalogowaniu do swojego konta (w zakładce „Moje konto”).
 6. Operatorem płatności jest firma CashBill S.A. Wszystkie transakcje realizowane są niezwłocznie. Serwis nie pobiera dodatkowych prowizji ani opłat związanych z obsługą transakcji. Serwis nie odpowiada za czasową niedostępność płatności spowodowaną przez systemy bankowe czy też operatorów płatności czy też osoby trzecie.
 7. Promowanie Ogłoszenia następuje z chwilą zatwierdzenia transakcji przez systemy bankowe czy też operatorów płatności.
 8. Jeśli Ogłoszenie zostanie oznaczone jako sprzedane przez Użytkownika lub usunięte przed upływem czasu w jakim Ogłoszenie jest promowane, opłata za niewykorzystany czas nie będzie zwracana Użytkownikowi.
 9. W przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte ze względu na naruszenie Regulaminu czy też przepisów prawa, opłata za promowanie zostanie zwrócona proporcjonalnie do ilości dni, jakie pozostały do końca emisji promowania, wyłącznie na wniosek Użytkownika, którego ogłoszenie naruszyło Regulaminu.
 10. Serwis umożliwia następujące rodzaje promowań:
 1. Nazwa: "PILNE:
  - Ogłoszenie zyska dodatkowo szarfę "PILNE" z lewej strony (szarfa widoczna będzie wyłącznie na widoku listy wyszukiwania);
  - opcje długości trwania wyróżnienia: 7, 14 i 30 dni.
 2. Nazwa: "Cała Polska lub regiony":
  - promowanie będzie działać na wybranych kategoriach i podkategoriach (Praca> Praca za granicą i w kategorii Towarzyskie);
  - Ogłoszenie z tym promowaniem będzie widoczne w wybranej lokalizacji, a także na listach wyszukiwania w całej Polsce lub wybranych regionach kraju - takie Ogłoszenia będą zwolnione z restrykcji dotyczących zawężania parametrów wyszukiwania dla województwa, powiatu, miasta i dzielnicy;
  - opcje długości trwania wyróżnienia: 14 i 30 dni.
 3. Nazwa: "Początek listy":
  - lista wyszukiwania będzie podzielona na dwie sekcje "oferty wyróżnione" i "oferty pozostałe";
  - wyróżnienie "Początek listy" będzie przenosić Ogłoszenie do sekcji "oferty wyróżnione", na najwyższą możliwą pozycję listingu;
  - oferty z tej sekcji będą wyróżnione także kolorem tytułu i kolorem tła;
  - opcje długości trwania wyróżnienia: 14 i 30 dni.
 4. Nazwa: "Automatyczne podbicia":
  - pozycja Ogłoszenia będzie podbijana na górę listingu "ofert pozostałych" raz dziennie przez czas, na jaki zostanie wykupiona;
  - jeżeli oferta automatycznie podbijana ma wykupioną opcję "Początek listy", również i na tym listingu ulega podbiciu raz dziennie;
  - opcje długości trwania wyróżnienia: tylko na 7 dni.

VII. Reklamacje:

 1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu należy przesłać na adres e-mail: pomoc@pokato.pl lub w formie listownej na adres Operatora.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty e-mail, adres internetowy Ogłoszenia lub jego numer, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz ze wskazaniem konkretnego żądania przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usług przez Operatora w terminie 14 dni od dnia kiedy nastąpiło nienależyte wykonanie usługi lub nastąpiło niewykonanie usługi.
 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail przypisany do konta), o sposobie jej rozpatrzenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator może się zwrócić do Użytkownika o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. W takiej sytuacji rozpatrzenie reklamacji przez Operatora ulega proporcjonalnemu wydłużeniu – o czas uzupełniania reklamacji przez Użytkownika.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Prezentowane na stronach Serwisu Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Operator poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez rozesłanie do wszystkich aktualnych Użytkowników droga mailową nowego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie Serwisu i rozesłania do wszystkich aktualnych Użytkowników drogą mailową nowego Regulaminu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na warunkach wskazanych w dotychczasowym Regulaminie.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych bezwzględnie obowiązujących.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU:

Załącznik nr 1: Cennik

Promocja ogłoszenia (ceny brutto):

1. Początek listy

Kategoria

14 DNI

30 DNI

Dla dzieci

7,99 zł

9,99 zł

Dom i Ogród

10,99 zł

12,99 zł

Elektronika

10,99 zł

12,99 zł

Moda

7,99 zł

9,99 zł

Motoryzacja

13,99 zł

16,99 zł

Edukacja i muzyka

3,99 zł

5,99 zł

Nieruchomości

15,99 zł

19,99 zł

Praca

18,99 zł

22,99 zł

Rolnictwo

10,99 zł

12,99 zł

Sport i rekreacja

7,99 zł

9,99 zł

Ślub i wesele

10,99 zł

12,99 zł

Usługi

23,99 zł

29,99 zł

Zwierzęta

10,99 zł

12,99 zł

Antyki

6,99 zł

8,99 zł

Towarzyskie

6,99 zł

8,99 zł

Zdrowie i uroda

6,99 zł

8,99 zł

 

2. PILNE

Kategoria

7 DNI

14 DNI

30 DNI

Dla dzieci

4,99 zł

6,99 zł

8,99 zł

Dom i Ogród

4,99 zł

6,99 zł

8,99 zł

Elektronika

4,99 zł

6,99 zł

8,99 zł

Moda

4,99 zł

6,99 zł

8,99 zł

Motoryzacja

9,99 zł

12,99 zł

16,99 zł

Edukacja i muzyka

4,99 zł

6,99 zł

8,99 zł

Nieruchomości

18,99 zł

24,99 zł

29,99 zł

Praca

13,99 zł

17,99 zł

22,99 zł

Rolnictwo

11,99 zł

14,99 zł

19,99 zł

Sport i rekreacja

4,99 zł

6,99 zł

8,99 zł

Ślub i wesele

4,99 zł

6,99 zł

8,99 zł

Usługi

13,99 zł

17,99 zł

22,99 zł

Zwierzęta

4,99 zł

6,99 zł

8,99 zł

Antyki

4,99 zł

6,99 zł

8,99 zł

Towarzyskie

4,99 zł

6,99 zł

8,99 zł

Zdrowie i uroda

4,99 zł

6,99 zł

8,99 zł

 

3. Automatyczne podbicia

Kategoria

7 DNI (raz dziennie)

Dla dzieci

11,99 zł

Dom i Ogród

14,99 zł

Elektronika

14,99 zł

Moda

14,99 zł

Motoryzacja

21,99 zł

Edukacja i muzyka

7,99 zł

Nieruchomości

24,99 zł

Praca

21,99 zł

Rolnictwo

7,99 zł

Sport i rekreacja

11,99 zł

Ślub i wesele

14,99 zł

Usługi

21,99 zł

Zwierzęta

11,99 zł

Antyki

7,99 zł

Towarzyskie

7,99 zł

Zdrowie i uroda

11,99 zł

 

4. Cała Polska lub regiony

Kategoria

14 DNI

30 DNI

Praca / Praca za granicą

69,99 zł

89,99 zł

Towarzyskie

39,99 zł

49,99 zł

Załącznik nr 2: Towary zakazane

Zabronione jest wystawianie w Serwisie następujących Towarów:

 1. Przedmiotów, gadżetów, zdjęć, filmów, usług erotycznych lub zawierających treści pornograficzne lub obsceniczne lub sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, w szczególności z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z przemocą lub z udziałem zwierząt. Towarem zakazanym w serwisie nie są: stroje erotyczne, akcesoria erotyczne oraz środki wspomagające, jednakże tylko i wyłącznie w sytuacji umieszczenia ich przez Użytkownika w odpowiednim dziale (odpowiedniej kategorii) w Serwisie.
 2. Przedmiotów, gadżetów, zdjęć, filmów zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub nienawiści na tle orientacji lub preferencji seksualnych.
 3. Przedmiotów będących nośnikiem symboliki nazistowskiej, faszystowskiej lub komunistycznej.
 4. Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych oraz innych środków stosowanych jako zastępcze wobec wyżej wymienionych.
 5. Produktów leczniczych, farmakologicznych lub weterynaryjnych wydawanych na receptę lub które nie mogą być wprowadzone do obrotu w Polsce ze względu na przepisy prawne.
 6. Napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych i papierosów oraz e-papierosów.
 7. Broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa. Towarem zakazanym w Serwisie nie jest natomiast broń wskazana w art. 11 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku, w szczególności broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni.
 8. Substancji chemicznych oraz innych środków, w tym także odpadów, mogących zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku.
 9. Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych, w tym także wydzielin, płynów ustrojowych, krwi, itd.
 10. Żywych lub martwych okazów zwierząt i roślin (w tym ich części lub pochodnych) należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
 11. Towarów pochodzących z przestępstwa.
 12. Produktów, towarów i usług, którymi obrót jest ograniczony prawem lub regulaminem danej firmy.
 13. Produktów, towarów i usług podrobionych tzn. oznaczonych w sposób, który może wprowadzić Użytkowników w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech, w tym także towarów naruszających prawa własności intelektualnej oraz towarów naruszających prawa autorskie osób trzecich.
 14. Udziałów w spółkach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
 15. Usług sprzedaży tzw. „kosztów” lub faktur.
 16. Dowodów tożsamości, w tym dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy.
 17. Kart bankowych, bankomatowych oraz przedpłaconych, w tym kart kredytowych oraz płatniczych.
 18. Kart SIM, które zostały uprzednio zarejestrowane w jakikolwiek sposób czy też w jakiejkolwiek formie.
 19. Urządzeń należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców internetu, w szczególności kart NC+, Cyfrowy Polsat.
 20. Urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.
 21. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych oraz prac podobnych, a także usług związanych z tworzeniem powyższych prac czy też usług polegających na sporządzaniu opinii czy też referencji na zamówienie, w szczególności usług zmierzających do niezgodnych z prawem manipulacji.
 22. Usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych.
 23. Usług i przedmiotów związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS.
 24. Biletów na wydarzenia sportowe, kulturowe, imprezy masowe po cenie wyższej niż cena nominalna.
 25. Usług e-mailingu, tj. usług polegających na obsłudze masowej korespondencji elektronicznej.
 26. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związanych z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN.
 27. Kluczy seryjnych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
 28. Oprogramowania i urządzeń, których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży, w szczególności oprogramowania na licencji Not For Resale.
 29. Oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe, programy złośliwe lub inne szkodliwe elementy.
 30. Oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy.
 31. Kont, postaci, przedmiotów w systemach gier online oraz na platformach cyfrowej dystrybucji gier, również sprzedaż "czasu poświęconego" na tworzenie wymienionych kont, postaci, przedmiotów, a także samych tych kont czy też kluczy seryjnych do nich oraz danych logowania.
 32. Kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usług związanych z takimi programami, a także kont internetowych, kont komunikatorów internetowych oraz kont poczty elektronicznej (kont e-mail).
 33. Motoryzacyjnych programów serwisowych, kluczy do nich, a także dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i innych dokumentów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano.
 34. Przedmiotów, instrukcji, oprogramowania i usług związanych z włamywaniem, przełamywaniem i obchodzeniem zabezpieczeń (w tym haseł) nieruchomości oraz ruchomości, w szczególności pojazdów, komputerów, urządzeń, dysków twardych i innych nośników pamięci.
 35. Danych osobowych.

   • Related Articles

  • Nadaj paczkę z Pokato

   Niedawno postanowiliśmy umożliwić użytkownikom nadawanie paczek. W związku z tym POKATO podjęło współpracę z firmą Furgonetka.pl Jak działa proces nadawania paczek na Pokato? Wyjaśniamy. 1.    W Panelu Użytkownika kliknij ostatnią zakładkę po lewej ...
  • REGULAMIN Ahoj, wakacje! Konkurs na najlepsze wakacyjne zdjęcie!

   REGULAMIN Ahoj, wakacje! Konkurs na najlepsze wakacyjne zdjęcie!   § 1   POSTANOWIENIA OGÓLNE   1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Web Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 26 zwana dalej Organizatorem. 2. Konkurs Grupy Web Sp. z o.o. ...
  • Koloruj z POKATO

   Zachęcamy do pobrania kolorowanki z Misztrzem Pokato (w załączniku znajdziecie wersję w PDF)
  • Eksport ofert na Pokato

   Serwis POKATO umożliwia masowy eksport ofert w dwóch kategoriach: nieruchomości i motoryzacja (lista obsługiwanych CRMów znajduje się poniżej). Dla wybranych klientów oferujemy masowy import przedmiotów z platformy Allegro. Więcej informacji uzyskasz ...
  • Rejestracja na Pokato

   Cześć! Bardzo się cieszymy, że chcesz dołączyć do grona użytkowników Pokato :-) Pierwszy krok to rejestracja. Możesz to zrobić na jeden z 4 sposobów: - podając adres email, - logując się przez Facebooka - logując się przez Twittera, - logując się ...